Wednesday, August 26, 2009

حسین بازجو و دروغهایش

کیهان حسین بازجو وچند رسانه وابسته به سلطان مثل ایرنا, رجا نیوزو بخش خبری بیست وسی چند روزی است که در مورد من وتنی چند از دوستانم دروغ پردازی می کنند. خوشحالم که فعالیتهای رسانه ای وتلویزیونی ام خاطر حضرات را آزرده و مسیر درستی را انتخاب
http://kayhannews.ir/880604/2.htm#other210کرده ام. واینک مطلب جدید حسین باز جو

0 Comments:

Post a Comment

<< Home