Thursday, January 22, 2009

خشم روزنامه کیهان از نامه به اوباما


خيانت اعضاى فرارى افراطيون تحکيم را هم نگران کرد (خبر ويژه)
وقاحت و ذلت نهفته در نامه شماری از عناصر افراطی فراری به رئیس جمهور آمریکا، صدای عناصر افراطی داخلی را هم درآورد.
مرتضی سیمیاری از اعضای طیف افراطی و خودخوانده دفترتحکیم با اشاره به نامه عطری، باطبی، محمدی، صحتی، سنجری، علیزاده و حمیدی خطاب به اوباما، ضمن اینکه این عناصر را «دوستان عزیز» و «صادق ترین و وفادارترین نیروها به دموکراسی در ایران» معرفی می کند اما با نگرانی از محتوای آن می نویسد: به جای آن که از رئیس جمهور آمریکا بخواهیم تغییرات شعاری خود را در ساختار ملت ایران اجرا کند و یا از او بخواهیم تا در امور داخلی سایر کشورها دخالت نماید، از او بخواهیم آمریکا را به جایگاه اصلی خود در جهان بازگرداند(!) از او بخواهیم به گسترش گفتمان تعاملی براساس حقوق ملت ها و استقلال آنها بیاندیشد نه آنکه از او بخواهیم قضیه ولایت فقیه را در کشورمان یکسره حل کند. اینکه استیلای حقوق ملت را در حمایت بی قید و شرط بیگانگان طلب کنیم بازگشت به سوی کج راهه است.
وی همچنین نسبت به انعکاس سند نامه مذکور در افکارعمومی هشدار داده و می نویسد: حکومت استبداد ستم شاهی با این جوخه اعدام ها و شکنجه ها همواره مورد تایید ارباب آمریکایی بود و حکومت مصدق توسط همان آمریکا فرو ریخته شد و دوبار پیش پای نیکسون، عزیزترین هایمان را قربانی کردند... در تاریخ روابط ایران و آمریکا کم نیست از رویدادهایی که تلاش اپوزیسیون برای ارتباط با غرب نتیجه عکس داده است. جریان اپوزیسیون باید در نظر داشته باشد که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار نگیرد زیرا این قاعده طبیعی آمریکا و هر کشور دیگری است.
گفتنی است برخی عناصر فراری تحکیم پس از اقامت در آمریکا باطن مزدور خویش را نشان دادند و هم اکنون برخی از آنها رسماً در خدمت صدای آمریکا و برخی محافل مشابه قرار گرفته اند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home